Klantgerichtheid Methode: Operationaliseren concept
Doel     : Organisatie klantgericht te maken
Resultaat: Actieplan reorganisatie
Toepassingen: Organisatie ontwikkeling, kwaliteitsmanagement
Groep   : 12
Tijd       : halve dag
; Krachtenveld Methode: Wiel van betrokkenen en krachtenveld analyse
Doel     : door betrokkenen gedragen beleid- en actie plan
Resultaat: acties en aanbevelingen
Toepassing: inventarisatie meningen
Groep   : meer dan 20
Tijd       : halve dag
; Procesanalyse Methode: Procesanalyse (RAMS)
Doel     : bedrijfsverbetering
Resultaat: proces, knelpunten en verbeterpunten
Toepassingen: modelleren; actiediagrammen; logistieke verandering; pakketimplementatie
Groep   : vertegenwoordigers alle bedrijfsfuncties, 12 - 20
Tijd       : één of twee dagen
; Sterkte/zwakte Methode: SWOT
Doel     : beleidsformulering
Resultaat: beleidsformulering op basis van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen
Toepassingen: (ver)nieuw beleid; onbekende situaties; project start
Groep   : 12 - 15
Tijd       : onderdeel van een langer proces: een halve of één dag
; Acties na onderzoek Methode: Brainstorm
Doel     : Inventarisatie meningen
Resultaat: Knelpunten in aanbevelingen
Toepassingen: Problemen oplossen; mogelijkheden vinden; creativiteit
Groep   : 5 - 15
Tijd       : paar uren
; Actieplanning Methode: Brainstorm
Doel     : Genereren draagvlak
Resultaat: Concrete acties
Toepassingen: Problemen oplossen; mogelijkheden vinden; creativiteit
Groep   : 5 - 15
Tijd       : paar uren
; Scenario Methode: Scenario ontwikkeling
Doel     : Verwerven van ondersteuning voor ideeën, beleid en structuren
Resultaat: Positieve feedback op voorstellen en initiatieven
Toepassingen: Maatschappelijk veranderingen; Alternatieven afwegen
Groep   : 10 - 50
Tijd       : Aantal dagen
; Visieontwikkeling Methode: Visie ontwikkeling en SeeMap
Doel     : Door management gedragen verbeteringen
Resultaat: Beeld van huidige situatie en gewenste toekomst
Toepassingen: Nieuwe processen, procedures; versteende conflicten; cultuurverandering
Groep   : 5 - 15
Tijd       : één of twee dagen
; Inventarisatie Methode: Pseudo-quotes en Brainstorm
Doel     : Inventarisatie situatie, opties en grenzen
Resultaat: Implementeerbare beleidsaanbevelingen
Toepassingen: Problemen oplossen; mogelijkheden vinden; creativiteit
Groep   : 5 - 15
Tijd       : halve dag
; Training Methode: Ontdekken
Doel     : Instaat zelfstandig te faciliteren
Resultaat: Bereiken van resultaten met groepen
Toepassingen: Persoonlijke ontwikkeling, management development
Groep   : 6
Tijd       : drie dagen
; Project Evaluatie Methode: Analyse
Doel     : Leren van elkaar
Resultaat: (Betere) Projectstart-up, Meer vertrouwen
Toepassingen: Klein ('after action', 0,5 uur) tot grote (4 uur) analyses
Groep   : onbeperkt
Tijd       : max. één dag
; Innovatiebeleid Methode: Wiel van belanghebbenden
Doel     : Meerjarig innovatiebeleid van een provincie
Resultaat: Prioriteiten in termen van de stakeholders
Toepassingen: Beleidsinitiatie of vernieuwing
Groep   : 12 - 20
Tijd       : liefst één dag, met name om tot acties te komen
; Masterclass: 'paradoxen van faciliteren' Methode: Spel
Doel     : Ervaren hoe paradoxen in groepen leven
Resultaat: Inzicht op ervaringsniveau
Toepassingen: Trainingen en opleidingen groupsdynamica
Groep   : 5 - 10
Tijd       : halve dag
; Naamgeving Methode: Naamgeving
Doel     : Naam van product, dienst, thema conferentie
Resultaat: aansprekende naam
Toepassingen: Start van een project, conferentie, boek, organisatie
Groep   : 2 - 12
Tijd       : een uur
;


'The essence of ultimate decision remains impenetrable to the observer - often, indeed, to the decider himself
John F. Kennedy
Uit: 'Allison, G., Essence of decision - Explaining the Cuban missile crisis, Boston.

mind@work heeft zich gespecialiseerd in het bereiken van

beslist beter besluiten

Voorbeelden computer ondersteund brainstormen

Krachtenveldanalyse voor VO

Waar je zit, bepaalt wat je ziet. Om de toekomst van het voortgezet onderwijs te bezien zijn er breed vertegenwoordigers uitgenodigd: van scholen, beleidsmakers, maar ook bedrijfsleven, dienstverleners en natuurlijk ouders en (voormalige) leerlingen. Deze grote selectie gaf haar mening over de toekomst van het voortgezet onderwijs. Gekozen werd voor een krachtenveldanalyse: welke zijn de belangrijkste trends en op welke (stimulerende of remmende) krachten kan invloed worden uitgeoefend. In een sfeervolle ambiance werd er constructief en hard gewerkt. De opdrachtgever koos voor mind@work vanwege de kennis en ervaring met dergelijke bijeenkomsten. Min puntje: door de groter hoeveelheid informatie (met name veel acties en aanbevelingen) hebben de adviseurs veel tijd nodig alle input te beoordelen.

Klantgerichtheid

Kwaliteit, klantgerichtheid, marktwerking: allemaal concepten, leuzen, logo's. Maar wat verstaan we er onder? In twee stappen worden groepen geleid naar een operationalisering, een vertaling naar concrete, haalbare verbeteringen. Eerst worden de volgens de groep meest belangrijke aspecten geformuleerd, bijvoorbeeld: binnen afgesproken tijd reageren. Daarna worden de acties die bijdragen aan dat aspect gezocht en geprioritiseerd. Dat gebeurt op twee manieren: wat draagt het snelst bij en wat draagt het meest bij aan het bereiken van het gewenste effect. "Meer grip op de materie" was één van de opmerkingen van de deelnemers.

Procesanalyse

Het bedrijfsproces wordt in kaart gebracht met behulp van een diagonale matrix. Deze methode is zeer geschikt om de interactie tussen de verschillende bedrijfsfuncties en deelprocessen te laten analyseren door direct betrokkenen. De meeste analysetechnieken zijn ontwikkeld voor en door automatiseerders en informatie-architecten. Daar is niets mis mee, maar de communicatie tussen de betrokkenen - de 'echte deskundigen' - wordt er niet mee bevorderd. Deelnemers typen per afdeling hun activiteiten in, ordenen ze en brengen ze per functie in kaart. Daar worden de materiaal, de informatie en eventuele 'triggers' aan toegevoegd.
Op basis van het verkregen overzicht worden knelpunten vastgesteld en verbetervoorstellen uitgewerkt. Sommigen kunnen ter plekke worden gerealiseerd. Voor meer informatie over de techniek, ook wel RAMS of Business Keten Optimalisatie (BKO)genoemd http://www.yuj-advies.nl/YA-BKM.htm.

Top

Uitstippelen Ruimtevaartbeleid

Formuleren van het Ruimtevaartbeleid van Nederland, in samenwerking met TRIARII. In vier bijeenkomsten werd met vertegenwoordigers uit alle sectoren een sterkte / zwakte analyse uitgevoerd van Nederland in het ruimtevaarttijdperk. De meest kansrijke ontwikkelingen werden vertaald naar een beleidsplan. Omdat de deadline erg krap was, was de inzet van minds2gather onontbeerlijk.

Top

Rapportbespreking Basisgegevensadminstratie

Met deelnemers van verschillende belangengroepen werd er terugkoppeling gegeven van een onderzoek naar de knelpunten bij de BGA's. Uit het gesprek bleken de kosten en baten scheef verdeeld over de partijen: de partijen die het meeste werk moeten doen, hebben er de minste baat van. Deze sessie was in binnen een paar dagen ontwikkeld, omdat de bijeenkomst al gepland was en de opdrachtgever enthousiast was over een eerdere bijeenkomst.

Top

Ontwikkelen actieplan ICT Noord-Brabant

In samenwerking met PON werd een actieplan ontwikkeld voor ICT-toepassingen voor vrijwilligersorganisatie. De nadruk van de vertegenwoordiging lag op mensen 'uit het veld' en de problematiek van vrijwilligersorganisaties. Natuurlijk bleek er meer geld nodig, maar die was gekoppeld aan de noodzaak van de organisaties. Na afloop bleken de deelnemers - op één na - tevreden over het in korte tijd bereikte resultaat.

Top

Scenario ontwikkeling e-Governement voor EU

Met vertegenwoordigers van alle lidstaten werd in het kader van het voorzitterschap van Nederland voor de Commissie van de EU een - Engelstalige - bijeenkomst gehouden. De dag werd ontwikkeld in opdracht van ZENC. In verschillende subgroepen werden in verschillende sessies de ideeën over een drietal toekomstscenario's besproken. Zo waren er in één van de sessie per scenario vier vragen die door alle deelnemers beantwoord konden worden. Alleen al in deze sessie waren er meer dan 250 ideeën. Deelnemers en voorzitter waren van mening dat zonder de inzet van minds2gather er nooit zo snel, zo veel besproken had kunnen worden.

Top

Visie op logistieke vernieuwing

Het managementteam van een middelgrote onderneming beraadt zich op veranderingen in het logistieke proces. Met behulp van SeeMap® worden de actuele en de gewenste situatie in kaart gebracht. minds2gather wordt ingezet voor de bespreking van de resultaten, de inventarisatie van de problemen en de voorstellen voor verbetering. Ook het actieplan wordt met minds2gather vastgelegd. Op deze manier is zowel de inventarisatie als de rapportage snel en effectief.

Top

Maatregelen voor betere waterkwaliteit

De vele betrokkenen bij het vaststellen van richtlijnen voor waterkwaliteit hebben weinig tijd, of eigenlijk, er is maar een beperkte tijd waarin iedereen tegelijkertijd aanwezig kan zijn. Met behulp van minds2gather wordt in korte tijd een goede inventarisatie gemaakt. De deelnemers wordt (ook) gevraagd hoe ze denken dat de doelgroep denkt over het beleid ('pseudo-quotes') zodat ook deze meningen gebruikt worden. Deze meningen worden geclusterd en de belangrijkste worden in sub-groepen tot aanbevelingen voor de projectleider verwerkt. De projectleider op basis van de aanbevelingen van de deelnemers een plan voor implementeerbare en controleerbare richtlijnen ontwikkelen.

Top

Training digitaal modereren

In samenwerking met Neuland Nederland wordt een training gegeven als verdieping op de moderatiemethode. In deze training leren de deelnemers interactief een sessie met minds2gather voor te bereiden, uit te voeren en erover te rapporteren. De methode wordt aan de hand van een voorbeeld van de deelnemers zelf in de praktijk geoefend.

Top

Meerjaren Innovatiebeleid

Een provincie wil met de stakeholders (bedrijfsleven, onderwijs, bedrijvenclusters, (lokale) besturen, research, politiek, ...) het innovatiebeleid voor het komend decennium uitstippelen. De belangen zijn divers, de ambities zijn hoog en er dient 'out of the box' gedacht te worden. In korte tijd worden de ideeën verzameld en geclusterd. De top drie voorstellen worden nader uitgewerkt in termen van (voort)'stuwen' en (tegen) 'duwen'. Dankzij de inzet van PC's kunnen deze druk bezette topbestuurders in korte tijd tot overeenstemming komen.

Top

Met en zonder digitaal modereren

Concordante Project Evaluatie

Werkconferenties van resultaat naar visie. Doelstelling van een CPE evaluatie is van elkaar leren. Veel projecten hebben problemen of lopen slecht af. Oonincx beschrift deze fases: “Het zoeken van de schuldige”, “De onschuldige gestraft” en “De promotie van de niet betrokkene”. Wanneer we van elkaar leren, komt het niet meer zover.
Resultaten van Concordante Project Evaluaties: concrete afspraken die onder meer doorlooptijd en uitloop verkorten, frustratie en schade in de organisatie voorkomen en planbaarheid, motivatie betrokkenen en klanttevredenheid vergroten.
Zie ook deze pdf: CPE

Top

Paradoxen van faciliteren

Voor de IAF-conferenties werd i.s.m. Judy Tal een spel ontwikkeld om de paradoxen van faciliteren aan den lijve te ondervinden. Gebaseerd op 'Paradoxes in Group Life' van Smiht en Berg. De paradoxen van autoriteit, afhankelijkheid, creativiteit en moed worden op een speels en serieuze wijze 'op de kaart' gezet. Volgens een van de deelneemsters één van haar meest waardevolle ervaringen; een ander kon het spel inzetten in haar eigen praktijk.

Top

Naamgeving

Voor de (IAF-)conferenties, producten, diensten, projecten, titels van boeken werd op basis van een korte sessie een naam bedacht. De naam mind@work is ook op die manier gevonden. Na een inventarisatie van de betrokkenen (stakeholders) wordt via 'pseudo uitspraken' bedacht hoe deze over het product of de dienst zullen spreken. De uitspraken worden geordend en van een themanaam voorzien. De thema's worden besproken op basis van het vierkleuren model: de naam moet immers iedereen aanspreken. Dan wordt gebrainstormd over daadwerkelijke namen en gecontroleerd of ze kunnen, mogen en of we ze willen.

Top