Inleiding Homan

Op basis van dit interview hebben we een inleiding geschreven, die door prof dr Homan geaccordeerd is. Interview en montage door Marc van Seters. Inleiding “ghost writing”, Ceciel Fruijtier.

Quotes
Gesprek - Inleiding HomanNaar boven brengen wat van waarde kan zijn
In veel organisaties kan een professionele facilitator als hij dat durft, kan en mag, dimen­sies naar boven halen die doorgaans niet concreet benoemd worden. Het gaat daarbij over een gevoel, datgene dat men eigenlijk niet ziet zitten, spontane creatieve ideeën, wat dan ook.

Faciliteren is een vak
Faciliteren is een vak dat je op verschillende niveaus kunt uitoefenen. Daarbij zijn een aantal dingen doorslaggevend, zoals het vermogen om te verwoorden wat naar voren komt in de sociale interactie. Hoe verwoord je de dingen die gezegd worden, hoe ver­ander je van thema? Hoe onderbreek je mensen, hoe laat je verschillen aan bod ko­men? Als je daar geen gevoel voor hebt, ben je ineffectief of zelfs een gevaar voor de groepsdynamiek
….

Aan het eind van het traject hoop je dat de opdrachtgever volmondig zegt: wij zijn gefaciliteerd.


Patroonverandering ontstaat in interactie

De complex responsive process approach gaat er o.a. van uit dat globale patronen in organisaties (zoals culturen, machtsverhoudingen, werkattitude etc.) een uitvloeisel zijn van talloze lokale interacties. Patronen en patroonveranderingen zijn dus niet het directe, beheersbare en voorspelbare resultaat van management-plannen en -interventies. Maar ze ontstaan in de interacties van iedereen met iedereen.

Dat is niet hetzelfde als een bottum up benadering. Bij die laatste ga je ervan uit dat de managers het de medewerkers als het ware toestaan om zelf met plannen te komen. Vanuit de complexiteitsgedachte maak je a priori geen onderscheid tussen posities
….
Gathering to make sense versus sense making about the gathering
Vaak gaat het bij faciliteren om het samenbrengen van ervaringen, kennis en in­zichten. Workshops, sessies, brainstorms etc. zijn bedoeld om samen tot nieuwe betekenis­ge­vingen te komen. Zoals Patrica Shaw dat uitdrukt: gatherings to make sense. De nadruk op manieren om deze bijeenkomsten te begeleiden verbloemt echter dat er ook op een ander vlak sprake is van sense making. En dat is de sense making about the gathering.

De waarde van een boek over faciliteren: samen wijzer worden

Van een boek kun je het vak niet echt leren. Phronèsis is voor een facilitator echter van onschatbare waarde. Deze kennis ontwikkel je in de praktijk, door daar­over uit te wisselen en zodoende met elkaar betekenis te geven aan het vak faciliteren. Een Community of Practice, zoals de IAF-Nederland, is van grote waarde. De inhoud van het vak faciliteren kan zich verder ontwikkelen als mensen met elkaar uitwisselen hoe ze te werk gaan.

Voor de volledige tekst: lees het boek “Faciliteren zonder Omwegen – 24 praktijkcases”.